Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. In de Bijbel maakt de Heere Zichzelf aan ons bekend en maakt Hij ons duidelijk wat Zijn wil is. In de Bijbel maakt God Zich bekend als de drieënige God; als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader is de grote Schepper, de Zoon is de Verlosser en de Heilige Geest werkt die verlossing uit in het hart van al Gods kinderen.

God de Vader heeft de hemel en de aarde uit niets geschapen en Hij zorgt hier nog steeds voor. Direct na de schepping was alles volmaakt in harmonie. De mens leefde heilig met God. Door de zonde van de mens, ongehoorzaamheid aan Gods gebod, werd die goede verhouding met God verbroken. De mens kan daardoor niet meer doen wat God van hem vraagt. Door de zonde is alles aan de dood onderworpen, als straf op de zonde.
God heeft de mens echter niet aan zichzelf overgelaten. Hij heeft mensen, als Zijn schepsel lief, maar Hij haat de zonde in hen. Daarom heeft God Zijn Zoon, de Heere Jezus, gegeven als Zaligmaker. Jezus is naar de aarde gekomen om de straf op de zonde te dragen. Door Zijn vrijwillig lijden en sterven kunnen mensen van hun zonden worden verlost.
Door het werk van de Heilige Geest worden zondaren tot echte gelovigen gemaakt. Hij werkt in hen een nieuw leven, dat verlangt om weer tot eer van God te leven. De Heilige Geest gebruikt hiervoor de verkondiging van het Woord. Na het leven op aarde zullen zij in de hemel komen waar weer de volmaakte harmonie is met God. Hij krijgt daar alle eer voor de verlossing.
We vinden dit ook terug in de Apostolische geloofsbelijdenis die we elke zondag belijden (middagdienst).

 

Apostolische geloofsbelijdenis
of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof
ontstaan omstreeks de tweede eeuw na de geboorte van Christus

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven.

Reacties zijn gesloten.